2 mei 2024

Het Ramadan 2024 Hulp Programma succesvol gerealiseerd

Het Ramadan 2024 Hulp Programma succesvol gerealiseerd

IHHNL begint elk jaar een maand voor de Ramadan met een promotiecampagne. Echter start de selectie van landen waar projecten worden uitgevoerd en het type voedselhulp dat wordt verspreid, evenals het soort projecten dat zal worden geïmplementeerd, minstens twee maanden voor de Ramadan. In dit kader is de implementatie van de voedsel- en iftarprojecten, en de kledingdistributie aan weeskinderen, wereldwijd in 37 landen voltooid.

Alle maatregelen zijn genomen en alle voorbereidingen zijn voltooid om een ​Ramadan Hulp Programma vol barakah te realiseren.

Werkzaamheden tijdens de Campagne:

Het organiseren van het Ramadan Hulp Programma campagne is een belangrijke gelegenheid om niet alleen hulp te bieden aan de meest behoeftigen, maar ook om eenheid en solidariteit in de gemeenschap te versterken. Alle nodige inspanningen zijn geleverd om een effectieve hulpcampagne te organiseren.

 • Het primaire doel van de hulp is vastgesteld en er zijn projecten gepresenteerd die passen bij de aard en geest van de Ramadan. Gezien de huidige wereldwijde voedseltekorten, lag de nadruk van de campagne op voedselhulp. Daarnaast is er speciale aandacht besteed aan het promoten van iftar-programma’s, een van de belangrijkste activiteiten tijdens Ramadan. Ook zijn er promoties geweest in het kader van het giften van feestkleding aan weeskinderen en arme kinderen, en hen te verblijden gedurende het Ramadanfeest.
 • Er zijn flyers ontworpen en korte promotiefilms gemaakt met betrekking tot de vastgestelde hulpprojecten. Deze ontwerpen zijn regelmatig gedeeld op verschillende platforms, voornamelijk op social mediakanalen.
 • Voor het Ramadan hulpbudget van 2024 is ongeveer 2,4 miljoen euro gepland. Om dit budget te verzamelen, zijn promotiemiddelen zo effectief mogelijk ingezet. Op onze bestaande sociale mediakanalen zijn regelmatig en consistente berichten geplaatst. Met deze berichten hebben we beelden van onze eerdere Ramadan-hulpacties gedeeld om als referentie te dienen voor toekomstige hulpacties.
 • We hebben opnieuw contact gezocht met organisaties, stichtingen, moskeeën en scholen waarmee we in voorgaande jaren tijdens Ramadan samenwerkten en hen uitgenodigd om opnieuw samen te werken voor de komende periode. Hierdoor zijn er veel gezamenlijke projecten gerealiseerd. In totaal hebben 11 organisaties met een budget van € 373.828,- bijgedragen aan het Ramadan Hulp Programma van IHHNL.
 • Onze vrijwilligers in Nederland zijn allen actief betrokken geweest gedurende het campagne en hebben deze actief in hun eigen omgeving verspreid. In sommige regio’s hebben vrijwilligers samengewerkt om iftar-programma’s te organiseren. Zo zijn er in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Twente grootschalige iftar-programma’s gehouden met een grote opkomst.

Werkzaamheden Organisatiefase:

Om het Ramadan Hulp Programma effectief en betekenisvol uit te voeren, zijn er verschillende activiteiten ondernomen:

 • Er is regelmatig contact onderhouden met partnerorganisaties in de landen waar de hulpprojecten worden uitgevoerd, om elke fase van de aanschaf en voorbereiding van hulpmaterialen te volgen.
 • Vanuit elk land waar projecten tijdens de Ramadan worden uitgevoerd, zijn projectaanvraagformulieren ontvangen. Deze formulieren en prijzen zijn zorgvuldig gecontroleerd, waarna betalingen zijn verricht via bankoverschrijvingen.
 • Samen met partnerorganisaties en lokale overheden zijn er gezamenlijke inspanningen geleverd om de behoeftigen te identificeren die de hulp zullen ontvangen.
 • Er zijn ervaren en toegewijde vrijwilligers geselecteerd om de hulpgoederen regelmatig te distribueren naar de meest behoeftigen in de betreffende landen.
 • Een informatief seminar is gehouden voor de 74 geselecteerde vrijwilligers. Tijdens dit seminar zijn informatie en richtlijnen gegeven over het op een effectieve manier distribueren van de hulp aan de echte behoeftigen, het verkrijgen van documentatie voor hulpprojecten en het evalueren van de prestaties van partnerorganisaties.
 • Met de start van de Ramadan zijn de vrijwilligers begonnen met het reizen naar de landen waar ze de projecten zullen coördineren. De vrijwilligers zijn op verschillende data in verschillende landen aangekomen en de hulpverlening is doorgegaan tot aan het einde van het Ramadanfeest.
 • De Ramadan hulpverleners hebben deelgenomen aan de distributie van voedselpakketten, het organiseren van iftar-programma’s en het uitdelen van kleding aan wees- en arme kinderen in desbetreffende landen.

Conclusie en Evaluatie

Bij het toelichten van de resultaten van het Ramadan Hulp Programma is het belangrijk om de gemeenschap op een transparante, duidelijke en effectieve manier te informeren. Een goed eindrapport of verklaring is niet alleen een weerspiegeling van het succes van het programma, maar dient ook als dankbetuiging aan donateurs en deelnemers, en om steun en belangstelling te wekken voor toekomstige hulpprogramma’s. Daarom heeft IHHNL er een principe van gemaakt om na elk project alle gegevens, met name financiële rapporten, te delen met donateurs, vrijwilligers en het publiek.

 

 • Gedurende de Ramadan heeft IHHNL regelmatig rapporten verstrekt aan vrijwilligers en functionarissen over de ingezamelde donaties, waarbij deze werden vergeleken met de voorgaande jaren in dezelfde periode.
 • Aan het einde van de Ramadan zijn de donatiebedragen en het aantal hulpgoederen dat is gedistribueerd in arme landen eerst geanalyseerd door de raad van bestuur van IHHNL.
 • Er is een evaluatiebijeenkomst gehouden met de Ramadan hulpverleners, waarbij de ingezamelde donatiebedragen en het aantal gedistribueerde hulpgoederen werden gepresenteerd aan de hand van grafieken. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook rapporten van de vrijwilligers ontvangen, en zijn eventuele fouten en tekortkomingen binnen het Ramadan Hulp Programma genoteerd.
 • Na beoordeling door verschillende organen van IHHNL is het Ramadan Hulp Programma gepubliceerd op de website en sociale media, zodat alle donateurs en het publiek op de hoogte zijn gesteld.
 • Zoals te zien is in de grafieken, hebben we in 2024 een succesvol Ramadan Hulp Programma uitgevoerd. Met een budget van 2,4 miljoen euro hebben we 600.000 behoeftige mensen bereikt in 37 arme landen.

Ramadan-hulpverlening biedt op vele manieren voordelen, vooral voor de armen:

 • Voedselzekerheid: Hulp tijdens de Ramadan omvat vaak voedselpakketten voor de iftar en suhoor momenten. Dit helpt gezinnen met een laag inkomen om hun voedselkosten te verlagen en toegang te krijgen tot voedzamere voedingsmiddelen, waardoor voedselzekerheid wordt geboden tijdens de Ramadan.
 • Sociale Solidariteit en Gemeenschapsgevoel: de Ramadan stimuleert solidariteit tussen verschillende delen van de samenleving. Hulp vermindert de kloof tussen rijken en armen en versterkt het gevoel van eenheid in de samenleving. Dit kan leiden tot een nauwere band tussen armen en de samenleving en hen helpen sociale isolatie te doorbreken.
 • Morele Ondersteuning: de hulpprojecten tijdens de Ramadan kunnen een bron van morele steun en troost zijn voor arme individuen. De aandacht en zorg die tijdens deze periode wordt getoond, versterken hun positie in de samenleving.
 • Realisatie van Culturele en Religieuze Activiteiten: Dankzij de Ramadan hulpprojecten kunnen arme moslims hun religieuze verplichtingen nakomen en religieuze praktijken actief voortzetten. Dit is een belangrijke steun voor hun spirituele leven.
 • Creëren van Geografische Bruggen: Dankzij de vrijwilligers die van welvarende gebieden naar arme landen reizen tijdens de Ramadan, ontstaan er nieuwe vriendschappen en worden er spirituele bruggen gebouwd tussen verschillende geografische gebieden.

Delen