Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

De privacy van onze donateurs is voor Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn verwerkt en dat wij te allen tijde verantwoord er mee omgaan. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven wat we doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de doelen en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Afhandelen donatie

Wanneer u bij Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland een donatie doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw donatie secuur en discreet af te handelen. Wij ontvangen informatie over uw donatie van uw bank.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig voor het contact die wij met u hebben. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk er bij betrekken.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Mailing

Wij willen u graag op de hoogte houden van onze campagnes en projecten en sturen u hierover informatie. Dit doen wij:

 • per post, per e-mail, via social media
 • U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mailing. U kunt hiervoor een mail sturen naar Burgemeester Röellstraat 13 1064 BN Amsterdam

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist bij controle)

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google heeft toestemming om de IP-adressen alleen anoniem te gebruiken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Bij een eventuele datalek zijn wij verplicht direct een melding van te maken bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

(Gepubliceerd op: 01 Juni 2018)

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming (machtiging)
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • In bovenstaande gevallen uitgezonderd het eerste punt zullen wij u altijd vragen u verzoek schriftelijk in te dienen. Om veiligheidsredenen zal altijd om verificatie van uw gegevens worden gevraagd.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Burgemeester Röellstraat 16
1064 BN Amsterdam

020 3374120
E-Mail: info@ihhnl.org

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en treed op 25 mei 2018 in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is vergelijkbaar met de Wbp. De mogelijkheid dat er boetes worden opgelegd is nieuw in de AVG. Net als de rechten die personen hebben, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Er zijn een paar basisspelregels:

 • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als het echt nodig is. (Verbetering binnen de vereniging kan bijvoorbeeld al zijn dat de ledenlijsten niet rond gemaild worden naar iedereen en bij iedereen op de pc worden opgeslagen en nooit worden verwijderd). Het is dus goed om na te gaan of er niet meer vastgelegd wordt dan strikt noodzakelijk. Dus niet bijvoorbeeld iemands BSN, financiele gegevens, gezondheidsgegevens als dat niet echt nodig is (“omdat het zo makkelijk is”, is niet toegestaan).
 • Er moet een ‘grondslag’ zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken. Er zijn zes grondslagen. Deze zijn in de wet beschreven. Ook op internet kunt u hier veel informatie over vinden. Ik heb de AVG bijgevoegd.
 • Wees ‘transparant. Dus informeer personen over wat uw organisatie doet met hun persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘privacystatement’ op de