Meest Gestelde Vragen

WATER PROJECTEN

U kunt via www.ihhnl.org doneren voor een waterput. Verder kunt u ook doneren voor een waterput door het aanvraagformulier op kantoor in te vullen. Elk waterput bevat een naambord. De donateur bepaalt zelf wat er op het naambord komt te staan. Na afronding van de betaling van uw donatie ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Hierna wordt uw donatie in het systeem verwerkt. Het realiseren van de waterput duurt gemiddeld 6 maanden. Voor Pakistan is deze tijdsduur langer, namelijk 8 maanden. (Door de huidige omstandigheden betreffende Corona kan deze tijdsduur vertraagd worden). Na het realiseren ontvangt de donateur foto’s, video en een rapport (op USB) met gedetailleerde uitgaven van de waterput. Dit zal verstuurd worden naar het postadres van de donateur.

Het realiseren van een waterput duurt gemiddeld 6-8 maanden. Dit komt onder andere door de volgende factoren:

  • Het realiseren van de waterput begint niet op het moment dat u heeft gedoneerd. Nadat de donaties voor de waterputten een bepaald aantal hebben bereikt, worden de partnerorganisaties op de hoogte gebracht en beginnen de werkzaamheden. Dit kan enige tijd duren.
  • Het desbetreffende land zal de locaties voor de waterputten goed moeten onderzoeken. Verder zal er vergunning van de officiële autoriteiten verkregen moeten worden.
  • Na het realiseren van de waterputten zullen deze gecontroleerd worden. Vervolgens vindt er per put op verschillende locaties een officiële opening plaats dat tijd vergt.
  • Na de officiële opening zullen de foto’s, video en de gegevens van de waterput verstuurd worden naar het kantoor van IHH Nederland. Hier worden ze samengesteld tot een compleet rapport.

De prijzen voor een waterput verschillen per land vanwege enkele factoren:

  • De verschillende modellen van de waterput
  • De bodemdiepte van de waterput
  • De economische omstandigheden van het land
  • De waterputten liggen ver van de hoofdstad of grotere steden

Dit verschilt per land. IHH Nederland is 12 jaar geleden gestart met het realiseren van de waterputten in Afrika. Regelmatig controleren wij de gerealiseerde waterputten. Tot op heden is elk gerealiseerde waterput in gebruik. Onze partnerorganisaties in Afrika geven ons een garantie van 15 jaar. De partnerorganisaties in Afghanistan en Pakistan geven ons een garantie van 10 jaar. Voor Sri Lanka en Indonesië is dat 7 jaar en voor Bangladesh is dat 5 jaar. Verder zijn de partnerorganisaties verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van de waterputten.

NB: Wanneer de droogte in een land lange tijd boven de seizoennormen ligt, neemt de levensduur van de waterputten ook af.

WEES SPONSOR

U kunt via https://ihhnl.org/sponsor-een-wees/ een weeskind sponsoren. Dit is ook mogelijk op ons kantoor. Hier kunt u het aanvraagformulier invullen. Door een wees te sponsoren geeft u ons de machtiging om in de laatste week van iedere maand een bedrag van € 30,- van uw rekening af te schrijven. Ruim 2-3 weken na de eerste contributie zal de sponsor de gegevens van het weeskind met geboorteakte en de overlijdensakte van de vader per post ontvangen. Indien gewenst kan deze ook digitaal verstuurd worden.

U krijgt 1 keer per jaar informatie over uw weeskind. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een voortgangsrapport met de meest recente foto van het weeskind.

IHH NL verwacht dat een weeskind minstens een jaar wordt gesteund zodat het weeskind voor een periode zekerheid krijgt waar het naar uitkijkt. U kunt de sponsoring echter op elk moment beëindigen door een e-mail te schrijven naar info@ihhnl.org, met liefst een maand opzegtermijn. Het kind wordt dan wederom op de wachtlijst gezet, totdat het door een andere sponsor wordt gekozen.

Uw steun loopt totdat het weeskind de sponsoring niet meer nodig heeft. Als een weeskind is getrouwd, overleden of vertrokken is naar een ander gebied waarbij het contact is verloren, dan stopt het sponsorschap. Indien een weeskind onderwijs volgt, waarbij de hulp dan extra nodig is, kan deze steun oplopen tot de leeftijd van 25 jaar (tot het afstuderen). Als een weeskind geen onderwijs (meer) volgt maar wel behoeftig is (vanwege familieomstandigheden, werkloosheid, ongehuwd), loopt de sponsoring door tot de leeftijd van 20 jaar. Indien het geval ter sprake is bericht ons lokale partnerkantoor ons hierover en wij houden u vervolgens op de hoogte.

U wordt gekoppeld aan een ander behoeftig weeskind uit hetzelfde land en ontvangt het informatierapport van uw nieuwe weeskind. Uw maandelijkse steun zal zich voor dit weeskind voortzetten.

U kunt te allen tijde extra geld doneren voor uw weeskind. Echter hanteren wij hiervoor een vaste periode om hoge transferkosten te besparen. De periodes waarin wij de reguliere donaties aan de weeskinderen overmaken gaan gepaard met de extra gelden die gedurende het kwartaal naar ons worden overgemaakt. De overboekingen gebeuren begin maart, juni, september en december van het jaar. Alle extra donaties die voor de 1e dag van de bovengenoemde maand binnenkomen, zullen opgenomen worden in de kwartaaloverboeking. Met behulp van onze samenwerkende partners worden deze overgedragen aan de weeskinderen. Mocht u extra willen doneren, verzoeken wij u om bij uw overboeking de weeskindcode en reden van uw donatie te benoemen.

In de informatierapporten van de weeskinderen staan soms telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt met deze gegevens proberen om in contact te komen.

IHH NL blijft weeskinderen helpen zodra er onvoldoende saldo op uw rekening is of als de donatie om anderen redenen bij ons niet binnen komt. IHH NL dekt in dergelijke situaties de betalingen uit het zakaat-fonds. De verwachting is echter dat de sponsorbetalingen op korte termijn in orde moeten zijn, gezien deze wijze een tijdelijke oplossing is.

Mocht u een betalingsachterstand hebben of is de betaling door andere redenen niet gelukt, dan kunt u het openstaand bedrag op het rekeningnummer van IHH NL overmaken: NL53INGB0004464461. Bij uw overboeking vermeldt u de weeskindcode en reden van uw donatie.

IHH Nederland incasseert enkel in de eerste week van de maand. Indien deze wijze u niet goed uitkomt, kunt u ervoor kiezen om het zelf over te maken. U zou bijvoorbeeld uw bank kunnen machtigen om het vaste bedrag van € 30,- maandelijks van uw rekening naar het IBAN van IHH NL over te maken.

Van uw donatie van € 30,- gaat uiteindelijk het volledige bedrag van € 30,- naar het weeskind. Met uw hulp voorziet u het weeskind in de primaire behoeften, zoals voedsel, kleding en educatie. Dit bedrag is voldoende om te voorzien in de behoeften van een weeskind in Afrikaanse en Aziatische landen. Hoewel in landen als Palestina, de Balkan en Kirgizië het weeskind wegens de economische omstandigheden niet in alle behoeften kan worden voorzien, draagt uw financiële steun enorm bij aan het weeskind. Voor extra steun kunt u altijd een eenmalige donatie overmaken of u kunt er ook voor kiezen uw vaste donatie permanent te verhogen.

In principe hebben alle weeskinderen in onze wachtlijst urgentie en hulp nodig. Wij krijgen de meest behoeftige weeskinderen van onze partners. De kinderen die het langst op de wachtlijst staan, bevinden zich onderaan.

Als IHH NL hebben we in elk land partnerorganisaties waar we hulpprojecten uitvoeren. Betalingen vinden plaats op de rekeningen van partnerorganisaties. Partnerorganisaties dragen het geld over aan de ouders van de jonge weeskinderen en de gelden van de oudere weeskinderen worden persoonlijk overhandigd.

OVERIGE VRAGEN

Als IHH NL brengen wij het hele jaar door regelmatig offers uit ten behoeve van adaq- sukr- sadaqah en aqiqa. U kunt zich online via onze website www.ihhnl.org hiervoor aanmelden of op ons kantoor persoonlijk doneren. Nadat een bepaald aantal aanvragen ons bereikt, offeren wij in landen die daar behoefte aan hebben. Soms wordt 4 maanden gewacht om het gewenste aantal offeraanvragen te bereiken. Nadat het offer is voltooid, wordt een foto of video daarvan naar de sponsor gestuurd.

Dieren die worden geofferd met de intentie om Allah te aanbidden worden udhiye oftewel qurban genoemd.

Iemand is verplicht dit offer te brengen als diegene vrijwillig een eed heeft afgelegd om een offer te brengen namens Allah om zodoende te streven naar Diens barmhartigheid of als diegene door die belofte om Zijn steun heeft verzocht.

Dit is het offer dat gebracht wordt als dankbetuiging voor de geboorte van een kind. Dit wordt beschouwd als een mooie handeling en is een ‘soenna’ binnen de Islam.

Het offer dat een persoon brengt om zijn dankbaarheid aan Allah te betuigen voor de zegeningen waar hij over beschikt. Het brengen van een shukr offer na een mooie gebeurtenis of het ontvangen van goed nieuws wordt als ‘moestahab’ gezien.

Het offer dat iemand brengt omwille van Allah om hulp te bieden of zichzelf van ongevallen te behoeden.

IHH NL is bij geen enkele instelling,organisatie, of stroming in én buiten Nederland betrokken. IHH NL is een onafhankelijke hulporganisatie. De hulp van de gulle sponsors worden rechtstreeks door IHH NL aan de behoeftigen geboden.

IHH Nederland is een ANBI erkende organisatie. Daarmee zijn wij bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de schenkingen die wij ontvangen onder bepaalde voorwaarden door donateurs kunnen worden afgetrokken in de aangifte van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Momenteel voert IHH NL hulpprojecten uit in 30 arme landen. In elk land werken wij met partnerorganisaties die de status van liefdadigheidsinstelling hebben volgens de wettelijke wetgeving van het desbetreffende land. De partnerorganisaties sturen een projectvoorstel. Hierin geven zij de behoeften van hun land aan. Het projectvoorstel wordt geanalyseerd door het bestuur van IHH NL. De betaling van de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd via de bank. Hierna gaat een IHH NL- vertegenwoordiger naar het desbetreffende land om het project uit te voeren. Daar neemt hij/zij de nodige documenten in ontvangst, met name de facturen en ondertekende naamlijsten van de armen. Deze worden gecontroleerd en afgegeven aan het kantoor van IHH NL.

Enkel mensen die actief betrokken zijn bij de hulpacties van IHH NL kunnen als vertegenwoordiger mee naar het buitenland om te helpen. Hiervoor moet eerst het vrijwilligersformulier op onze website worden ingevuld.

IHH NL heeft een kantoor en medewerkers. De kosten die nodig zijn voor de realisatie van de hulpprojecten, met name kantoorkosten, worden in mindering gebracht op de hulpgelden. Dit gedeelte verschilt per jaar. In 2019 is 6,7% van het totaal opgehaalde bedrag besteedt aan de onkosten. In 2020 was dit 4,17%.

IHH NL publiceert elk jaar het financieel rapport met grafieken en tabellen die voor iedereen duidelijk is. U kunt het financieel rapport via onze website bezichtigen. Zie de meest recente versie, 2020 Financieel rapport:

https://ihhnl.org/rapporten/

IHH NL deelt via de website en social media-accounts de hulpprojecten die gerealiseerd zijn. Verder krijgt de donateur een rapport of foto’s/ video opgestuurd voor de permanente projecten zoals water, weeskinderen, sociale ondersteuning, gezondheid, landbouw en veeteelt.

IHH NL verleent geen afzonderlijk hulp aan individuen. Wij verlenen hulp aan behoeftigen via hulporganisaties in het desbetreffende land.

Sponsor een weeskind

Geef een kind een toekomst. Word sponsorouder!