1 juli 2022

De voorbereidingen van het Qurban Programma 2022 gaan door

Als IHH Nederland zijn wij altijd uiterst waakzaam geweest bij het brengen van de Qurban offers, zodat deze worden volbracht in overeenstemming met de islamitische voorwaarden. Sinds onze oprichting in 1993 hebben we jaarlijks in ten minste 20 landen Qurban projecten gerealiseerd, en het vlees daarvan onder de armen verdeeld. Zodoende hebben miljoenen minderbedeelde mensen met ‘Eid Ul-Adha vlees kunnen eten en hebben zij de donateurs in hun smeekbeden benoemd.

Ons Qurban project 2022 is inmiddels helemaal uitgewerkt en zal plaatsvinden in minstens 31 landen. Onze partnerorganisaties en vertegenwoordigers in de desbetreffende landen zijn dan ook volop bezig met alle voorbereidingen!

Ook dit jaar zullen jullie offers in overeenstemming met de verplichte voorwaarden worden volbracht, en zal het vlees aan de armen worden uitgedeeld.

En ook dit jaar zullen wij weer middels jullie Qurban donaties streven naar een glimlach op de gezichten van honderdduizenden mensen.

Moge jullie donaties vele zegeningen bevatten, welke door het delen zullen resulteren in de blijdschap van de minderbedeelden en hun smeekbeden als dank!

 

P.S. Alle donateurs zullen per mail foto of video van het offer project ontvangen

What is een Wajib Qurban?

Dieren die worden geofferd met de intentie om Allah te aanbidden worden udhiye oftewel qurban genoemd.

What is een Adaq Qurban?

Iemand is verplicht dit offer te brengen als diegene vrijwillig een eed heeft afgelegd om een offer te brengen namens Allah om zodoende te streven naar Diens barmhartigheid of als diegene door die belofte om Zijn steun heeft verzocht.

What is een Aqiqa Qurban?

Dit is het offer dat gebracht wordt als dankbetuiging voor de geboorte van een kind. Dit wordt beschouwd als een mooie handeling en is een ‘soenna’ binnen de Islam.

What is een Sukr Qurban?

Het offer dat een persoon brengt om zijn dankbaarheid aan Allah te betuigen voor de zegeningen waar hij over beschikt. Het brengen van een shukr offer na een mooie gebeurtenis of het ontvangen van goed nieuws wordt als ‘moestahab’ gezien.

What is een Sadaqah Qurban?

Het offer dat iemand brengt omwille van Allah om hulp te bieden of zichzelf van ongevallen te behoeden.

What is een Shifa Qurban?

Een shifa qurban is een offer die men uitbrengt om te genezen van ziekten. Religieus gezien is deze qurban niet verplicht, maar eerder een ritueel die moslims uitbrengen omwille van Allah.

 

Hoe wordt het Oedhiya/Qurban project georganiseerd?

  • Planningsfase

In de landen waar wij projecten realiseren, werken wij samen met partner organisaties. Alle partner organisaties zijn officieel erkende organisaties en bekend in het land waar zij zich bevinden. Alle projecten worden ook uitgevoerd in samenwerkingsverband. Dit, zodat alles zo effectief en efficiënt mogelijk verloopt en naar behoren verloopt. De lokale partnerorganisaties kennen hun land immers het best en weten dan ook waar de nood het hoogst is.

Ruim twee maanden voordat ‘Eid- ul-Adha aanbreekt, nemen wij contact op met de partnerorganisaties en worden de eerste stappen ondernomen in het inventariseringsproces. Het type offerdier, de prijzen van de offerdieren en het aantal offerdieren wordt bepaald op basis van een inschatting. Omdat er tot op de laatste dag van ‘Eid, nog donaties blijven binnenkomen, melden wij de partnerorganisaties altijd van te voren dat er tijdens het uitvoeren van het Offerproject, nog meer offers bij kunnen komen. Wij vragen de partnerorganisatie vervolgens om te bevestigen dat zij adhoc nog extra offerdieren bij kunnen kopen en het aantal offerdieren dus te verhogen.

Nadat de prijzen en het aantal offerdieren zijn vastgesteld, verzoeken wij onze partner organisaties om een projectplan in te dienen. Op basis van dit projectplan, onderzoekt IHH NL via derden of de gegeven prijzen in overeenstemming zijn met de lokale gemiddelde prijs voor het desbetreffende offerdier. Indien alle documentatie klopt, het projectplan compleet is en de prijs is gecontroleerd, wordt een eerste bedrag overgemaakt naar de partnerorganisatie. De partnerorganisaties gebruiken dit bedrag om een aanbetaling te kunnen doen bij de lokale boeren waar zij het offer-vee reserveren. Het resterende bedrag wordt vervolgens later overgemaakt aan de partnerorganisaties, met wie inmiddels, een projectovereenkomst is opgesteld.

Een projectplan dat niet door het bestuur van IHH NL is goedgekeurd, wordt terug gestuurd naar de partnerorganisatie om de benodigde aanpassingen te maken. Dit gebeurd alvorens er een betaling plaatsvindt. Wanneer de benodigde aanpassing niet worden gemaakt, wordt het project geannuleerd.

  • Inzamelingsfase/stadium

Nadat de landen en de definitieve prijzen zijn vastgesteld, wordt de inzamelingsactie en campagne gestart. Tijdens de inzamelingsfase gaan zowel het bestuur van IHH NL, als de vrijwilligers proactief geld inzamelen. Vrijwilligers die in de voorgaande jaren hebben geparticipeerd aan projecten van IHH NL en proactief fondsen werven, kunnen worden geselecteerd op specifieke kwaliteiten, en zo doende worden ingedeeld voor een specifiek land. Zij zullen daar verantwoordelijk zijn en het project in goede banen leiden.

  • Voorbereidingsstadium

In de aanloop naar de dagen van ‘Eid ul Adha, wordt er een informatie bijeenkomst gehouden. Hierbij worden alle vrijwilligers gewezen op hun religieuze plichten en de verantwoordelijkheden op gebied van documentatie. Hierbij komen de volgen punten aan bod; de wijze waarop dieren gecontroleerd moeten worden, geslacht moeten worden en hoe vervolgens het vlees uitgedeeld dient te worden. Daarnaast; het organiseren van een efficiënte distributie, het rapporteren, documenteren en vastleggen van beeldmateriaal ten behoeve van de donateurs. Dit alles wordt allemaal met de vrijwilligers besproken en zij krijgen hier een uitgebreide briefing over. Tot slot krijgen de vrijwilligers tijdens deze briefing praktische spullen mee die zij nodig zullen hebben tijdens het uitvoeren van het project.

  • Uitvoeringsstadium

De vrijwilligers reizen in de dagen voor ‘Eid- ul-Adha naar de desbetreffende landen. Wanneer zij daar arriveren, controleren zij het aantal dieren en de islamitische voorwaarden waar de offerdieren aan moeten voldoen. Indien er dieren ontbreken of dat er dieren zijn die niet voldoen aan de islamitische voorschriften, wordt dit ter plekke gecorrigeerd door het aanschaffen van nieuwe dieren.

Het project programma en de details hiervan worden doorgenomen met de partnerorganisatie. Na het ‘Eid-gebed, op de eerste dag van ‘Eid- ul-Adha, wordt gestart met het offeren van de offerdieren op de vooraf geselecteerde plaatsen. De planning wordt dusdanig uitgewerkt, dat het laatste offer uiterlijk wordt geslacht vóór het ‘Asr gebed van de derde dag van ‘Eid- ul-Adha.

Alvorens het slachten van ieder dier, wordt de naam van de donateur explicit hardop voorgelezen en de vrijwilliger ziet er persoonlijk op toe dat het vlees wordt geslacht in zijn bijzijn. De Oedhiya wordt met de Takbier geslacht. Daarbuiten wordt tijdens het slachten beeldmateriaal gemaakt, zoals een foto met een naam bordje van de donateur en/of een video van het slachten. Nadat het vlees is geslacht, wordt dit uitgedeeld aan de armen die van te voren door de partnerorganisatie zijn geselecteerd, en een bonnetje hebben gekregen om hun vlees op te halen op een vooraf afgesproken plek. Tegelijkertijd worden voor de donaties die op het laatste moment zijn ontvangen, offerdieren ingekocht en worden ook deze geslacht na het noemen van de namen van de donateurs en vervolgens de basmallah en takbier.

Nadat het slachten en het uitdelen van het vlees aan de armen is afgerond, gaan de vrijwilligers aan tafel met de partnerorganisatie om alle documentatie en papierwerk na te gaan. Vervolgens vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarin alle gebeurtenissen worden nagegaan.

Nadat de vrijwilligers zijn teruggekeerd naar Nederland, wordt door IHH NL wederom een vergadering georganiseerd om het project met het bestuur te evalueren. Daarbij worden alle landen waar het project is uitgevoerd één voor één besproken en de documentatie en het papierwerk wordt overgedragen aan IHH NL.

 

Delen