31 december 2023

Waterprojecten van IHHNL

Water is voor organismen van vitaal belang. Het is water dat de aarde tot een leefbare planeet maakt. Dankzij water kunnen mensen, dieren en planten het leven op aarde voortzetten. Daarmee is water een van de belangrijkste redenen om een levend wezen te kunnen zijn. Met andere woorden: water is onmisbaar voor het leven!

De twee belangrijkste problemen ter wereld zijn het water- en het voedseltekort. Vooral het tekort aan water is een belangrijk onderwerp. Dit probleem wordt steeds groter naarmate de wereldbevolking toeneemt, en de huidige watervoorraden afnemen. Watervoorraden nemen in veel gebieden af, terwijl de vervuiling ervan toeneemt. Dit leidt tot moeilijkheden bij het verkrijgen van schoon drinkwater. Het duurzaam beheren van onze waterbronnen en waterbesparing zijn belangrijke maatregelen. Bovendien is het versterken van samenwerking tussen gemeenschappen in het kader van water een belangrijke andere stap.

Onderstaande maatregelen zijn stappen om dit probleem op te lossen:

 • Het is in eerste instantie van vitaal belang dat waterbronnen duurzaam beheerd worden. Dit betekent effectief gebruikmaken van water, het voorkomen van vervuiling en het preserveren van hernieuwbare waterbronnen.
 • Het besparen van water is een andere maatregel die grote impact kan hebben.
 • Samenwerking tussen gemeenschappen over waterbronnen is ook belangrijk. Doordat waterbronnen meestal niet ophouden bij grenzen, is het belangrijk om middels een samenwerking water eerlijk en duurzaam te verdelen.
 • Het boren van waterputten en het bouwen en onderhouden van waterzuiveringsinstallaties verhoogt de toegang tot schoon water. Waterputten vergroten de toegang tot schoon drinkwater en helpen gezondheidsproblemen te voorkomen. Omdat waterbronnen beperkt zijn in arme gebieden, moeten mensen vaak lange afstanden afleggen om schoon water te krijgen. Waterputten zorgen ervoor dat de lokale bevolking gemakkelijk toegang tot schoon water kan verkrijgen, en vermindert de tijd die ze hiervoor inspannen. Hiermee help je mensen om een gezonder en productiever leven te leiden. Waterputten zijn dus een belangrijke stap om het waterprobleem in arme landen te verlichten.
 • Het openen van waterputten in arme landen is van groot belang. Wereldwijd zijn er veel landen die kampen met het probleem om schoon drinkwater te verkrijgen. Vooral in Afrika, en daarbij landen in de Sub-Sahara, zijn er gebieden waar toegang tot schoon water een grote uitdaging is. Op vergelijkbare wijze ervaren sommige landen in Azië ook problemen met toegang tot schoon water. Het aantal landen met problemen met toegang tot schoon water is echter veel groter. In gebieden waar waterbronnen beperkt zijn, spelen internationale hulp en projecten een belangrijke rol bij het faciliteren van de toegang tot schoon water.
 • Waterputten worden meestal geboord met behulp van boormachines. Deze machines boren diepe gaten in de grond om bij het grondwater te komen. Tijdens het boren worden tests uitgevoerd om de kwaliteit en hoeveelheid water te bepalen. Vervolgens wordt een buis in de put geplaatst en wordt de waterput voltooid. Op deze manier kan de lokale bevolking gemakkelijk toegang krijgen tot schoon drinkwater. Het bouwen van waterputten is een belangrijke manier om de toegang tot water te verbeteren.
 • Het waarborgen van de toegang tot water met behulp van economische middelen is ook belangrijk. Internationale hulp en projecten zijn van groot belang om het watertekort in arme landen aan te pakken.
 • Het benutten van regenwater draagt ​​gedeeltelijk bij aan het oplossen van het watertekort. Grote vijvers en dammen kunnen worden gebouwd om regenwater op te vangen en op te slaan. Daarnaast kan regenwater rond woongebieden worden opgeslagen in vaten voor het gebruik van consumptie en schoonmaken. Het creëren van regentuinen die regenwater direct in de grond laten wegzakken, helpt bij het voeden van grondwaterbronnen en vermindert erosie. Kortom, door regenwater te benutten, kan water worden bespaard en kunnen natuurlijke hulpbronnen worden beschermd!

Grondwater is water dat zich bevindt tussen de bodem en rotslagen. Dit water wordt opgeslagen in ondergrondse lagen die ontstaan door regenval en het smelten van sneeuw. Grondwater wordt voor veel doeleinden gebruikt, zoals drinkwater, irrigatie van landbouwgrond en industriële toepassingen. Bovendien is grondwater ook belangrijk voor natuurlijke ecosystemen. Het is een waardevolle bron die schoon en duurzaam beheerd moet worden. De kwaliteit en hoeveelheid grondwater variëren afhankelijk van de regio en de eigenschappen van de ondergrond.

Het gebruik van vervuild water kan leiden tot verschillende ziekten. Vooral micro-organismen en verontreinigende stoffen in water kunnen de menselijke gezondheid negatief beïnvloeden. Besmettelijke ziekten zoals diarree, tyfus en cholera worden bijvoorbeeld veroorzaakt door het consumeren van vervuild water. Ook parasieten, virussen en bacteriën kunnen water gerelateerde ziekten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om schoon drinkwater te consumeren en hygiënemaatregelen te volgen. Het behoud van waterbronnen en de juiste zuivering ervan helpen bij het voorkomen van deze ziekten. In landen, voornamelijk in Afrika, waar schone waterbronnen ontbreken, zijn de sterftecijfers erg hoog. De gemiddelde levensverwachting in deze landen ligt aanzienlijk lager dan in ontwikkelde landen.

Drinkbaar schoon water moet aan een aantal belangrijke kenmerken voldoen. Ten eerste moet het water schoon zijn, wat betekent dat het geen micro-organismen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen mag bevatten. Daarnaast is helderheid en geurloosheid van het water belangrijk. De pH-waarde van drinkwater moet evenwichtig zijn en het moet rijk zijn aan mineralen.

Redenen voor het niet kunnen verkrijgen van schone waterbronnen:

 • Veelvoorkomende redenen zijn gebrek aan infrastructuur, vervuiling van waterbronnen, klimaatverandering, natuurlijke rampen en armoede.
 • Gebrek aan infrastructuur betekent dat er onvoldoende faciliteiten zijn voor het zuiveren en distribueren van waterbronnen.
 • Vervuiling van waterbronnen komt voort uit factoren zoals industriële afvalstoffen, landbouwchemicaliën en huishoudelijk afval.
 • Klimaatveranderingen en natuurlijke rampen hebben ook een negatieve invloed op de toegang tot waterbronnen.
 • Armoede beperkt de toegang tot schone waterbronnen omdat mensen niet over de financiële middelen beschikken die nodig zijn om schoon water te verkrijgen.

 

Factoren die van invloed zijn op schone waterbronnen:

 • Oorlogen: Oorlogen hebben een grote impact op schone waterbronnen. Tijdens oorlogen raken infrastructuren beschadigd en dit leidt tot vervuiling van waterbronnen. Dammen, waterzuiveringsinstallaties en watervoorzieningssystemen worden aangevallen of beschadigd. Dit leidt tot vervuiling van waterbronnen en grote moeilijkheden bij het verkrijgen van water. Bovendien verandert de controle over waterbronnen tijdens oorlogen, wat een eerlijk en gelijkwaardig gebruik van waterbronnen belemmert. Om deze redenen veroorzaken oorlogen ernstige schade aan schone waterbronnen en zo ook een humanitaire crisis als gevolg.
 • Natuurrampen: Natuurrampen hebben een grote impact op schone waterbronnen. Rampen zoals overstromingen, aardbevingen of cyclonen leiden tot vervuiling en schade aan waterbronnen. Deze rampen vernielen de infrastructuur in gebieden waar waterbronnen zich bevinden, vervuilen waterbronnen en bemoeilijken de watervoorziening. Bovendien leiden rampen tot problemen bij de toegang tot waterbronnen en wordt het moeilijk om schoon en veilig water te verkrijgen. Daarom vereist de impact van natuurrampen op waterbronnen maatregelen om de watervoorziening te handhaven en gezonde waterbronnen te beschermen.
 • Droogte: Droogte heeft een ernstige impact op schone waterbronnen. Tijdens droogteperiodes neemt de hoeveelheid neerslag af en drogen waterbronnen op. Dit leidt tot vervuiling van waterbronnen en moeilijkheden bij de watervoorziening. Droogte leidt ook tot vermindering van vegetatie en bodemerosie, wat de kwaliteit van waterbronnen negatief beïnvloedt.
 • Milieupollutie: Milieupollutie is een ernstig probleem dat een grote impact heeft op schone waterbronnen. Fabrieksafval, landbouwchemicaliën, huishoudelijk afval en andere verontreinigende stoffen vervuilen waterbronnen. Deze vervuiling verlaagt de kwaliteit van water en maakt het ondrinkbaar. Bovendien beschadigt het de waterecosystemen en vermindert het de biologische diversiteit van waterbronnen. Daarom is het verminderen van milieupollutie en het beschermen van waterbronnen belangrijk.
 • Verkeerd overheidsbeleid: Verkeerd overheidsbeleid heeft een grote impact op schone waterbronnen. Onvoldoende waterbeheerbeleid voorkomt duurzaam gebruik van waterbronnen en leidt tot watertekorten. Bovendien leidt het gebrek aan milieuregulering tot vervuiling van waterbronnen door industriële en landbouwactiviteiten, wat resulteert in een afname van de waterkwaliteit. Daarom is het cruciaal om correct en effectief overheidsbeleid te ontwikkelen en toe te passen om schone waterbronnen te beschermen.

IHHNL realiseert belangrijke werkzaamheden om de toegang tot schone waterbronnen te faciliteren:

 • IHHNL voert verschillende projecten uit met als doel de toegang tot water te vergroten, duurzaam beheer van waterbronnen te bevorderen en ervoor te zorgen dat water voor iedereen toegankelijk is.
 • In de landen waar de organisatie actief is, identificeert IHHNL gebieden met een dringende behoefte aan schoon water via partnerorganisaties en boort waterputten in deze gebieden.
 • Door bewustwording te creëren over het belang van schoon water voor mensen en dieren, informeert de organisatie zijn sponsoren en verzamelt zo meer donaties, om meer waterputten te openen.
 • Sinds 2005 heeft IHHNL in 16 landen in totaal 20.663 waterputten geopend met een budget van 16,6 miljoen euro. Momenteel maken 6,2 miljoen mensen gebruik van deze waterputten.
 • Alleen al in 2023 heeft IHHNL met een budget van 3,1 miljoen euro 4.437 waterputten geopend. Momenteel maken 1,3 miljoen mensen gebruik van deze waterputten.
Nr Land  Bedrag Aantal waterputten Begunstigden
1 Afghanistan  €         48.100,00 25 11100
2 Bangladesh  €       299.700,00 662 198600
3 Gambia  €         12.972,00 2 1000
4 Ghana  €       100.800,00 85 28200
5 Indonesië  €       220.480,00 226 63600
6 Nepal  €       256.550,00 756 219900
7 Niger  €         97.200,00 54 16200
8 Oeganda  €         69.435,00 64 18900
9 Pakistan  €       574.000,00 1568 470700
10 Sierra Leone  €         41.000,00 28 7800
11 Somalië  €       127.500,00 51 15300
12 Sri Lanka  €       133.000,00 192 46500
13 Tanzania  €       158.100,00 129 38700
14 Togo  €         40.500,00 26 8400
15 Tsjaad  €       836.405,00 554 174300
16 Jemen  €       114.969,00 15 4200
Totaal  €    3.130.711,00 4437 1323400

 

Delen