31 Aralık 2023

IHHNL’nin su projeleri

Su canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Dünyanın yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan sudur. Su olduğu için insanlar, hayvanlar ve bitkiler dünyada hayat bulmaktadır. Canlı bir varlık olmanın yegane sebeplerinden biridir. Yani su, yaşam için vazgeçilmezdir!

Dünyanın en önemli iki sorunundan biri su sorunu diğeri gıda sorunudur. Dünyadaki su sorunu gerçekten önemli bir konu. Dünya nüfusu arttıkça ve su kaynakları azaldıkça, su kıtlığı daha da büyük bir sorun haline gelmektedir. Birçok bölgede su kaynakları azalmakta ve su kirliliği artmaktadır. Bu da içme suyu temininde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve su tasarrufu yapılması önemlidir. Ayrıca, toplumlar arasında su kaynakları üzerinde iş birliği yapmak da önemli bir adımdır.

Su sorununun çözümü için yapılacak çalışmalar.

 • Öncelikle, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Bu, suyun etkin bir şekilde kullanılması, kirlenmesinin önlenmesi ve yenilenebilir su kaynaklarının korunması anlamına gelir.
 • Ayrıca, su tasarrufu yapmak da büyük bir etki oluşturabilir.
 • Toplumlar arasında su kaynakları üzerinde iş birliği yapmak da önemlidir. Çünkü su kaynakları genellikle sınırlarla bölünmez, bu yüzden birlikte çalışarak suyu adil ve sürdürülebilir bir şekilde paylaşmak gerekir.
 • Su kuyularının açılması ve su arıtma tesislerinin kurulması ve bakımının yapılması da temiz suya erişimi artırmaktadır. Su kuyuları, temiz içme suyuna erişimi artırmakta ve sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Yoksul bölgelerde su kaynakları sınırlı olduğu için insanlar uzun mesafeler kat ederek temiz suya ulaşmak zorunda kalmaktadır. Ancak su kuyuları, yerel halkın kolayca temiz suya erişmesini sağlamakta ve su taşıma süresini azaltmaktadır. Bu da insanların daha sağlıklı ve verimli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. Su kuyuları, yoksul ülkelerde su sorununu hafifletmek için önemli bir adımdır.
 • Yoksul ülkelerde su kuyuları açmanın önemi büyüktür. Dünyada temiz suya erişim sorunu yaşayan birçok ülke bulunmaktadır. Özellikle Afrika kıtasında, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında temiz suya erişim zorluğu yaşanan bölgeler bulunmaktadır. Benzer şekilde, Asya’da da bazı ülkelerde temiz suya erişim sorunu görülmektedir. Ancak, temiz suya erişim sorunu olan ülkelerin sayısı çok daha fazladır. Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde, suya erişimi iyileştirmek için uluslararası yardım ve projeler önemli bir rol oynamaktadır.
 • Su kuyuları genellikle sondaj makineleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu makineler, toprağın altına derin delikler açarak yeraltı su kaynaklarına ulaşır. Sondaj işlemi sırasında, suyun kalitesini ve miktarını belirlemek için testler yapılır. Ardından, kuyunun içine bir boru yerleştirilir ve kuyu tamamlanır. Bu şekilde, yerel halk temiz içme suyuna kolayca erişebilir. Su kuyuları inşa etmek, suya erişimi iyileştirmenin önemli bir yoludur.
 • Ekonomik kaynakların kullanımıyla suya erişimi güvence altına almak da önemlidir. Yoksul ülkelerin su sorununu çözmek için uluslararası yardımlar ve projeler de büyük önem taşımaktadır.
 • Yağmur sularını değerlendirmek su sorunu çözümüne kısmen katkı sağlamaktadır. Yağmur suyunu toplamak ve depolamak için büyük göletler ve bentler yapılabilir. Ayrıca yaşam alanları çevresinde variller ile suyu depolayarak içme ve temizlikte kullanılabilir. Yağmur suyunu doğrudan toprakta emmeyi sağlayan yağmur bahçeleri oluşturmak, suyu toprağa geri vererek yeraltı su kaynaklarını besler ve erozyonu azaltmaya yardımcı olur. Kısacası yağmur sularını değerlendirilerek su tasarrufu yapabilir ve doğal kaynakları korunabilir!

Yeraltı suları, toprak ve kaya katmanları arasında bulunan su kaynaklarıdır. Bu sular, yağmur ve kar erimeleriyle oluşan yeraltı katmanlarında depolanır. Yeraltı suları, çeşme suyu, tarım sulaması ve endüstriyel kullanımlar gibi birçok amaç için kullanılır. Ayrıca, yeraltı suları doğal ekosistemler için de önemlidir. Temiz ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gereken değerli bir kaynaktır. Yeraltı sularının kalitesi ve miktarı, bölgeye ve yeraltı özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Temiz olmayan suların kullanılması birçok hastalığa neden olabilir. Özellikle suların içinde bulunan mikroorganizmalar ve kirleticiler, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Örneğin, ishal, tifo, kolera gibi bulaşıcı hastalıklar, temiz olmayan suların tüketilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, parazitler, virüsler ve bakteriler de su kaynaklı hastalıklara yol açmaktadır. Bu nedenle, temiz içme suyu tüketimi ve hijyen önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Su kaynaklarının korunması ve suyun doğru şekilde arıtılması, bu hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Temiz su kaynaklarından yoksun olan başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyadaki diğer ülkelerde ölüm oranları çok yüksektir. Bu ülkelerdeki ortalama ölüm yaş oranları gelişmiş ülkelerin çok altında kalmaktadır.

İçilebilir temiz su, birkaç önemli özelliğe sahip olmalıdır. İlk olarak, suyun temiz olması gerekmektedir. Yani, mikroorganizmalar, kirleticiler ve zararlı maddeler içermemelidir. Ayrıca, suyun berrak ve kokusuz olması da önemlidir. İçilebilir suyun pH seviyesi dengeli olmalı ve mineraller açısından zengin olması gerekir.

Temiz su kaynaklarına erişememenin nedenleri:

 • Yaygın nedenler arasında altyapı eksikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, iklim değişiklikleri, doğal afetler ve yoksulluk yer alır.
 • Altyapı eksikliği, su kaynaklarının arıtılması ve dağıtılması için gerekli olan tesislerin yetersiz olması anlamına gelir.
 • Su kaynaklarının kirlenmesi ise sanayi atıkları, tarım ilaçları ve evsel atıklar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
 • İklim değişiklikleri ve doğal afetler de su kaynaklarına erişimi olumsuz etkilemektedir.
 • Temiz su sağlamak için gerekli olan mali kaynaklara sahip olmadıklarından dolayı yoksulluk da temiz su kaynaklarına erişimi sınırlamaktadır.

 

Temiz su kaynaklarını olumsuz etkileyen faktörler:

 • Savaşlar: Savaşların temiz su kaynaklarına etkisi oldukça büyük olmaktadır. Savaşlar sırasında altyapılar zarar görmekte ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Barajlar, su arıtma tesisleri ve su dağıtım sistemleri hedef alınmakta veya savaşın etkisiyle hasar görmektedir. Bu da su kaynaklarının kirlenmesine ve su temininde büyük sıkıntılar yaşanmasına yol açmaktadır. Ayrıca, savaşlar sırasında su kaynaklarının kontrolü de değişmekte ve bu da su kaynaklarının adil ve eşit bir şekilde kullanımını engel olmaktadır. Bu nedenlerle, savaşlar temiz su kaynaklarına ciddi zararlar vermekte ve insani bir krize yol açmaktadır.
 • Doğal Afetler: Doğal afetlerin temiz su kaynaklarına etkisi oldukça büyük olmaktadır. Sel, deprem veya kasırga gibi afetler, su kaynaklarının kirlenmesine ve hasar görmesine neden olmaktadır. Bu afetler, su kaynaklarının bulunduğu alanlarda altyapıyı tahrip etmekte, su kaynaklarını kirletmekte ve su teminini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, afetler sonucunda su kaynaklarına erişimde sıkıntılar yaşanmakta ve suyun temiz ve güvenli bir şekilde sağlanması güçleşmektedir. Bu nedenle, doğal afetlerin su kaynakları üzerindeki etkisi, su teminini ve sağlıklı su kaynaklarını korumak için önlemler almayı gerektirir.
 • Kuraklık: Kuraklığın temiz su kaynaklarına etkisi oldukça ciddi olmaktadır. Kuraklık dönemlerinde yağış miktarı azalmakta ve su kaynakları kurumaktadır. Bu da su kaynaklarının kirlenmesine ve su temininde sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Kuraklık aynı zamanda bitki örtüsünün azalmasına ve toprak erozyonuna yol açarak su kaynaklarının kalitesini olumsuz etkilemektedir.
 • Çevre Kirliliği: Çevre kirliliği temiz su kaynaklarına ciddi etkileri olan bir sorundur. Fabrika atıkları, tarım ilaçları, evsel atıklar ve diğer kirleticiler su kaynaklarını kirletmektedir. Bu kirlilik suyun kalitesini düşürmekte ve içilebilir olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca, su ekosistemlerine zarar vermekte ve su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini azaltmaktadır. Bu nedenle, çevre kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının korunması önemlidir.
 • Yanlış Devlet Politikaları: Yanlış devlet politikalarının temiz su kaynaklarına etkisi oldukça büyük olmaktadır. Yetersiz su yönetimi politikaları, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını engellemekte ve su kıtlığına neden olmaktadır. Ayrıca, çevresel düzenlemelerin eksikliği, sanayi ve tarım faaliyetlerinin su kaynaklarını kirletmesine ve su kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, doğru ve etkili devlet politikalarının oluşturulması ve uygulanması temiz su kaynaklarının korunması için hayati öneme sahiptir.

IHHNL, temiz su kaynakları erişimi konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir.

 • IHHNL, suya erişimi artırmak, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek ve suyun herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürütmektedir.
 • Proje yaptığı ülkelerde partner kuruluşları aracılığıyla temiz suya acil ihtiyacı olan bölgeler tespit etmekte ve buralarda su kuyuları açmaktadır.
 • Temiz suyun insan ve canlılar için önemini anlatarak bağışçı kitlesini bilinçlendirmekte ve bu sayede daha çok bağış toplayarak daha çok temiz su kuyuları açmaktadır.
 • IHHNL, 2005 yılından bu yana 18 ülkede 16,6 milyon Euro bütçe ile toplam 20.663 adet su kuyusu açmıştır. Bu su kuyularından halihazırda 6,2 milyon insan istifade etmektedir.
 • IHHNL, sadece 2023 yılında 16 ülkede 3,1 milyon Euro bütçe ile 4437 adet su kuyusu açmıştır. Bu su kuyularından 1,3 milyon kişi istifade etmektedir.
Nr Ülke Miktar Su Kuyusu Sayısı İstifade eden
1 Afganistan  €            48.100,00 25 11100
2 Bangladeş  €          299.700,00 662 198600
3 Gambiya  €            12.972,00 2 1000
4 Gana  €          100.800,00 85 28200
5 Endonezya  €          220.480,00 226 63600
6 Nepal  €          256.550,00 756 219900
7 Nijer  €            97.200,00 54 16200
8 Uganda  €            69.435,00 64 18900
9 Pakistan  €          574.000,00 1568 470700
10 Sierra Leone  €            41.000,00 28 7800
11 Somali  €          127.500,00 51 15300
12 Sri Lanka  €          133.000,00 192 46500
13 Tanzanya  €          158.100,00 129 38700
14 Togo  €            40.500,00 26 8400
15 Çad  €          836.405,00 554 174300
16 Yemen  €          114.969,00 15 4200
Toplam  €       3.130.711,00 4437 1323400

 

Paylaş