Çalışma Programı

Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelikçalışmalar yapmak , insanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmektir.

 • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
 • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
 • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
 • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak

a-) Yardım içerikli faaliyetler:

Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar..

Özellikle yurt dışında yoksulluğun, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik projeler hazırlar ve uygular. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar, yardım faaliyetleri ve projeler için gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla departmanlar oluşturur. Şehirler bazında ülkelerin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler.

Temiz su ihtiyacı olan başta Afrika olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde su projeleri gerçekleştirerek, insanlara temiz su imkanı sunar. Bu manada gerçekleştirilen her türlü projeye teknik ve maddi olarak katkı sağlar.

Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik
malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır.

Vakıf amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlara talepleri üzerine destek verebilir.

b-) Sosyal içerikli faaliyetler:

Vakfa gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, konser vb. etkinliklerde düzenler. Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. İhtiyaç sahibi çocukların sünnet, gençlerin evlilik masraflarını karşılayıp törenlerini yapar.

c-) Eğitim içerikli faaliyetler:

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul(Üniversite), yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan fakir öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla okullar ve eğitim merkezleri yapar; veya benzer amaçlı dernek ya da vakfa yardımcı olur.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapan ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk vs hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar. Bu maksatla yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar, mikro kredi uygulamaları yapar.

Vakıf üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için
yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarinı sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

d-) Sağlık içerikli faaliyetler:

Yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Yurt dışında bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.

Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak ‘Arama-Kurtarma Sağlık alanında arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

e-) Çevreyle ilgili faaliyetler:

Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır.

f-) İşbirliği şeklindeki faaliyetler:

Vakıf, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destekverir.

Hollanda IHH çalışanları statüsü

 • Stichting İnternationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland faaliyetlerini gönüllülerin yaptığı bir yardım kuruluşudur.
 • Stichting İnternationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland için arabasıyla çalışma yapan yönetici ve gönüllülerine km başına 0,19 cent ödemektedir.
 • Stichting İnternationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland adına konuşma ve SMS gönderen yönetici ve gönüllülerine faturaya bakılarak telefon masrafı ödenmektedir.
 • Stichting İnternationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland adına yurt dışına yardım görevlisi olarak giden gönüllüleri ve yöneticilerinin yol, konaklama ve yiyecek masraflarını ödemektedir. Ayrıca bir ödeme yapılmamaktadır.
 • Stichting İnternationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland topladığı yardım paralarını cari giderler (kira, gaz-elektirik, telefon, vs) çıktıktan sonra geri kalan kısmını yine yardım amaçlı kullanmaktadır.

Hollanda IHH olarak yıllık çalışanlar statütümüzü kontrol ederek yeniliyoruz…